Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NA GÖRE ÜRÜN VEYA HİZMET ALICISININ KİŞİSEL VERİSİNİN KORUNMASI PROSEDÜRÜ

 

1-AMAÇ:Hizmeti sunumu sırasında müşteriye ait kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin korunmasının sağlanması

2-KAPSAM: Bu prosedür şirketimize başvuran, şirketimizde ürün veya hizmet alan tüm müşterileri kapsamaktadır.

3-TANIMLAR:

3.1 İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

3.2 Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

3.3 Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık bilgileri, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

3.4 Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

3.5 Ürün veya Hizmet Alıcısı: Müşteri

4-SORUMLULUK: Şirket içerisinde çalışan tüm personelin sorumluluğu bulunmaktadır.

5- FAALİYET AKIŞI:

5.1 Müşterilere ait her türlü kişisel verinin saklanması ve kurum içi paylaşımında kişisel veri güvenliğinin korunması esastır. Müşteri, kişisel verilerinin güvenli bir şekilde saklanmasını açıkça talep edebilir.

5.2 Müşterilere ait kişisel verilerin, kullanım amacı dışında kurum içerisinde, kişiler veya departmanlar arasında paylaşımı mümkün değildir.

5.3 Müşterinin kişisel verileri, personele ait kişisel telefon, bilgisayar vb. elektronik ortamlarda tutulamaz. Personele ait telefon, bilgisayar, kurum dışı mail adresi, sosyal medya hesabı vb. platformdan müşteri ile ilgili kişisel veriler paylaşılamaz, ifşa edilemez.

5.4 Müşteri açıkça rıza vermediği sürece müşteri ile ilgili kişisel veriler müşteri yakını ile paylaşılmamalıdır. Müşterinin açıkça rızası dışında kanuni yükümlülüklerin söz konusu olması durumunda müşteri ile ilgili kişisel veriler departman sorumlusunun izni ile paylaşılabilir.

5.5 Personel arasındaki bilgi akışı sırasında müşteriye ait kişisel verilerin korunmasına özen gösterilir.

5.6 Müşterinin kişisel verilerini içeren basılı formlar, dosyalar, klasörler ve defterler herkesin erişimine açık bir şekilde masa üstü, dolap vb. yerlerde tutulmamalıdır. Formlar, dosyalar, klasörler sadece konu ile ilgili personelin erişimine uygun şekilde korunmalıdır.

5.7 Müşteri kayıt işlemlerinin gerçekleştirildiği, müşteri ile ilgili kişisel verileri içeren formların doldurulduğu bankolar ve masalarda; işlemlerin müşteri ile ilgili bilgilerin müşteri dışında kimsenin duyamayacağı, göremeyeceği şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

5.8 Otomasyon sistemleri, yazılımlar, portal ve web siteleri kullanan tüm personelin kendisine ait erişim yetkisi bulunmaktadır. Personelin birim yöneticisi tarafından onaylanan kullanıcı adı ve şifresini ikinci bir kişi ile paylaşmaması gerekir. Personel bir başka personelin kullanıcı adı ve şifresini talep edemez.

5.9 Müşteriye ait kişisel verilerin kanuni yükümlülükler dışında kurum dışarısına çıkartılamaz.

5.10 Müşteriye ait kişisel verilerin ihlal edilmesi durumunda kurum tarafından yasal süreç başlatılacaktır.

 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

İNTERNET ALIŞVERİŞLERİNDE ÜRÜN VEYA HİZMET ALAN KİŞİ İÇİN AYDINLATMA METNİ

 

Aydınlatma Metni Amacı ve Kapsamı

Noor Asia Turkey Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK veya Kanun olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel Verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve "veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.

Noor Asia Turkey Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, KVKK’nın 10. maddesinde yer alan "Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. İş bu aydınlatma metni firma internet sitemizi kullanan üçüncü kişileri ilgilendirmektedir.

Veri Sorumlusu

Şirket Unvanı: Noor Asia Turkey Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Adres: "Aykosan Sanayi Sitesi 2. Kısım 15. Ada A Blok İkitelli / BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL”

(İşbu Aydınlatma Metni kapsamında "Firma veya Greenlife Baharat” olarak anılacaktır.)

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Firmanın bağlı birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, çağrı merkezi, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Firma ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

"İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları”başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesi 1. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 5. maddenin 2.fıkrası uyarınca "a,c,ç,e ve f” bentlerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

 

Kişisel Verileriniz yasal yükümlülükler gereği veya firma iş ve işlemlerinde daha uygun bir hizmet verebilmek amacıyla güvenli bir şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun bir şekilde işlenmektedir.

 

Bu kapsamda kişisel veri olarak aşağıda yer alan veriler toplanmaktadır:

İletişim Verisi: Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur (Telefon, yerleşim yeri adresi, e- posta)

Kimlik Verisi: Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur (Ad soyad, cinsiyet)

Finansal Veri: Kişinin finansal bilgilerinin bulunduğu veri grubudur (Banka hesap no, iban no, kredi veya banka kartı bilgileri)

Hukuki İşlem Verisi: Bu veri kategorisi adli makamlarla tüketici hakem heyetleri ile ilgili yazışmalarda yer alan bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler gibi veri türlerini ifade etmektedir.

 

Müşteri İşlem Verisi: Ürün veya hizmet alan kişinin işlemlerini gerçekleştirirken kullanılması gereken bilgileri ifade etmektedir. (Fatura ve Fiş Bilgileri, Banka Dekont Bilgileri, Kredi Kart Slipleri)

İşlem Güvenliği Verisi: Kişiye ait bilgilerin işlenmesi sonucu oluşan dijital izlerin bulunduğu veri grubudur. (IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, çerez bilgileri)

Pazarlama Verisi: Kişiye ait bilgilerin işlenmesi sonucu oluşan dijital izlerin bulunduğu pazarlama ve satış amaçlı kullanılan veri grubudur. (IP adresi bilgileri, İnternet sitesi gezinme bilgileri, pazarlamaya yönelik çerez bilgileri,)

 

Toplanan kişisel verileriniz;

·Firma ile ilişkisi olangerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi, kurum ve kuruluşların (çalışanlar, ziyaretçiler, tedarikçiler, iş ortakları vb.) firmamız ve/veya firmamıza bağlı merkez ve birimlerinin ürün ve hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaların ilgili iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi,

·Firma işlerinin yürütüldüğü veya firmaya bağlı merkez ve birimlerinde bulunangerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların can ve mal güvenlikleri ilehukuki, ticari güvenliklerinin temini,

·6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik, 5651sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ve ilgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan/doğabilecek yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi,

·Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,

·Yargı organlarının, tüketici hakem heyetlerinin ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,

·Firmamız ve firmaya bağlı tüm merkez ve birimlerde sunulan ürün ve hizmetlerin kullanım şekline ilişkin listeleme, raporlama, doğrulama analiz çalışması yapmak, bu hususta istatistiki ve bilimsel bilgiler üretmek, buna bağlı olarak ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, ürün ve hizmetlerimize ilişkin memnuniyeti arttırmak ve bu kapsamda kullanıcıya ilişkin özelleştirmelerde bulunmak,

·Ürün ve hizmetlerimize ilişkin, pazar araştırması, tanıtım ve gerekli bilgilendirmeyi yapabilmek, şikâyet ve önerileri değerlendirebilmek ve Firma ile paylaşılan iletişim kanalları üzerinden doğrudan sizinle irtibata geçebilmek,

·Sunulan tüm hizmetlerin finansmanının planlanması ve yönetimi, faturalandırılmasının yapılması,

·Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması

amaçlarıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

 

İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda sadece gerekli olduğu hallerde;

 

-İlgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlar,

-Özel sigorta şirketleri ve bankalar,

-Hukuki işlerinin takibi amacıyla avukatlar veya avukatlık ortaklıkları,

-Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi amacıyla mali müşavirler,

-Doğrudan dolaylı yurtiçi hissedarlarımız,

-Danışmanlar,

-İş ortakları,

-Faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız ve/veya hizmet verdiğimiz, iş birliği yaptığımız yurtiçi/yurtdışı kuruluşlara 

KVK Kanunu’nun 8. maddesine göre KVKK‘nin 5‘inci maddesinin ikinci fıkrasında, yer alan şartlardan birinin varlığı halinde ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde açık rıza şartının sağlanması ile aktarılabilecektir.

 

Veri İşleme Süresi ve Muhafaza Süresi

 

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Firmamız ve Firmamıza bağlı merkez ve birimlerinin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

 

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda kanunu süreler, firma uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kişisel verilerinizin saklanma sürelerine ilişkin detaylı bilgi almak isterseniz ilgili kişinin hakları bölümünde bulunan adresler üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 İlgili kişinin Haklarını

İlgili kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11.maddesi kapsamındaki taleplerinizi "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre "Aykosan Sanayi Sitesi 2. Kısım 15. Ada A Blok İkitelli BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL” adresine yazılı olarak veya bilgi@greenlifebaharat.come-posta adresine elektronik ortamdan iletmek suretiyle sayılan haklarını kullanabilecektir. Bu konuda daha kapsamlı düzenleme Greenlife Baharat Kişisel Veri Başvuru ve Yanıt Prosedürü ‘nde yapılmıştır.

 

İşbu muvafakatname kapsamında paylaşmış olduğum isim, soy isim, telefon numarası, e-posta adresi ve adres bilgilerinin Noor Asia Turkey Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Firma” veya "Greenlife Baharat”) tarafından, ürün veya hizmet alan kişi için hazırlanan aydınlatma metni doğrultusunda, ürün ve hizmetlerle ilgili teknik destek, reklam, pazarlama ve bilgi amaçlı işlenmesine ve SMS, MMS, e-posta şeklinde elektronik ileti gönderilmesini ve tarafımla iletişime geçilmesine açık rıza gösterdiğimi, işbu muvafakati hiçbir baskı veya zorlama altında olmaksızın, hür irademle okuduğumu, kabul ve beyan ediyorum.